Terms and Conditions


  1. E-tiket adalah bukti pembayaran yang valid dan sah, dan bagi beberapa event berlaku juga sebagai tiket masuk yang sah
  2. Saat penukaran E-tiket harap membawa kartu identitas yang sesuai dengan identitas yang digunakan saat pembelian atau sesuai dengan dengan yang tertera di E-tiket.
  3. Pembeli secara hukum hanya berhak untuk mencetak E-tiket satu kali untuk setiap tiket yang dibeli. Menduplikasi E-tiket tidak diperbolehkan dan ilegal.
  4. E-tiket/tiket yang sudah dibeli TIDAK dapat ditukar atau diuangkan kembali.
  5. Penyelenggara/Promotor berhak untuk mengambil tindakan untuk melarang / menolak masuk ke tempat acara / pertunjukan atau menukarkan E-voucher ke tiket sebenarnya terhadap pemegang E-tiket dengan barcode / nomor tiket yang telah digunakan sebelumnya oleh orang lain.
  6. Penyelenggara/Promotor berhak untuk memproses dan dan menuntut secara hukum sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia baik secara perdata maupun secara pidana terhadap orang-orang yang memperoleh tiket dengan cara yang tidak sah termasuk tapi tidak terbatas dengan cara melakukan pemalsuan atau penggandaan E-tiket yang sah atau memperoleh tiket dengan cara yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh penyelenggara/promotor.
  7. Pihak TIKETKU.ID/Penyelenggara/Promotor tidak bertanggung jawab atas kelalaian pembeli tiket yang mengakibatkan E-tiket/tiket jatuh ke tangan orang lain (dalam penguasaan orang lain) untuk di gunakan sebagai tanda masuk ke tempat pertunjukan atau menukarkan E-tiket, yang menghilangkan hak pembeli untuk masuk ke tempat pertunjukan/menukarkan E-tiket.
  8. Pembeli tiket ini menyatakan melepaskan hak hukum untuk mengajukan tuntutan balik melalui pengadilan atau cara-cara apapun yang diperkenankan secara hukum untuk menuntun pihak TIKETKU.ID/penyelenggara/promotor dalam hal terjadi pembatalan konser yang dilakukan secara sepihak oleh pihak artis atau pemerintah atau sebab-sebab lain di luar kemampuan dan kehendak pihak penyelenggara/promotor.
  9. Penyelenggara / Promotor berhak melarang pembeli tiket untuk masuk ke dalam tempat pertunjukan apabila tidak membawa tiket pertunjukan yang resmi.
  10. Bilamana terjadi pembatalan pertunjukkan dikemudian hari maka tiket yang telah dibeli dapat ditukarkan kembali sesuai dengan ketentuan penyelenggara/promotor.

PARTNER